Sve vesti Svet

VAŽNO!!! ČUVENA ORGANIZACIJA OBJAVILA REZIME 10712: mRNA COVID VAKCINE DRAMATIČNO POVEĆAVAJU ENDOTELNE INFLAMATORNE MARKERE I RIZIK OD ACS MERENO PULS TESTOM ZA SRCE

Steven R Gundry

Prvobitno objavljeno 8. novembra 2021

Naša grupa koristi PULS Cardiac Test (GD Biosciences, Inc, Irvine, CA) klinički validirano merenje više proteinskih biomarkera koji generiše rezultat koji predviđa 5-godišnji rizik (procentualna šansa) od novog akutnog koronarnog sindroma (ACS). Rezultat je zasnovan na promenama u odnosu na normu više proteinskih biomarkera uključujući IL-16, proinflamatorni citokin, rastvorljivi Fas, induktor apoptoze, i faktor rasta hepatocita (HGF) koji služi kao marker za hemotaksiju T-ćelija u epitel i srčano tkivo, između ostalih markera. Povišenje iznad norme povećava PULS skor, dok smanjenje ispod norme snižava PULS skor. Skor se meri svakih 3-6 meseci u našoj populaciji pacijenata tokom 8 godina.

Nedavno, sa pojavom mRNA COVID 19 vakcina (vac) kompanija Moderna i Pfizer, dramatične promene u PULS skoru postale su očigledne kod većine pacijenata. Ovaj izveštaj sumira te rezultate. Ukupno 566 pacijenata, starosti od 28 do 97 godina, odnos M:F 1:1 uočen u preventivnoj kardiološkoj ordinaciji, imalo je novi PULS test izvučen od 2 do 10 nedelja nakon druge COVID vakcinacije i upoređen je sa prethodnim PULS rezultatom 3 do 5 meseci pre vakcinacije. Osnovni IL-16 se povećao sa 35=/-20 iznad norme na 82 =/- 75 iznad norme nakon vakcinacije; sFas se povećao sa 22+/- 15 iznad norme na 46=/-24 iznad norme nakon vakcinacije; HGF se povećao sa 42+/-12 iznad norme na 86+/-31 iznad norme posle vakcinacije.

Ove promene su dovele do povećanja PULS skora sa 11% 5-godišnjeg rizika za ACS na 25% 5-godišnjeg ACS rizika. U vreme ovog izveštaja, ove promene traju najmanje 2,5 meseca nakon druge doze vakcine. Zaključujemo da mRNA vakcine dramatično povećavaju upalu na endotelu i infiltraciji T ćelija srčanog mišića i to može biti razlog za pojavu povećane tromboze, kardiomiopatije i drugih vaskularnih događaja nakon vakcinacije.

Nulta Tačka/American Heart Association