Sve vesti Svet

ZVANIČNO SAOPŠTENJE SZO-a POVODOM NOVE HISTERIJE: ZABRANE PUTOVANJA NEĆE SPREČITI ŠIRENJE NOVOG SOJA

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) označila je varijantu B.1.1.529 kao varijantu koja izaziva zabrinutost (VOC), pod nazivom Omicron, na osnovu saveta Tehničke savetodavne grupe SZO o evoluciji virusa (u daljem tekstu TAG-VE) 26. novembra 2021. Nakon najave grupe, sve veći broj zemalja uvodi privremene mere putovanja, uključujući privremenu zabranu dolaska međunarodnih putnika iz zemalja južne Afrike i drugih u kojima se otkriva nova varijanta, uključujući iz Južne Afrike, koja je prva izvestila SZO o varijanti 24. novembra 2021.

SZO pohvaljuje Južnu Afriku i Bocvanu za njihove kapacitete u nadzoru i sekvenciranju, kao i za brzinu i transparentnost kojom su obavestili i podelili informacije sa Sekretarijatom SZO o varijanti Omicron u skladu sa Međunarodnim zdravstvenim propisima (2005) (IHR). Ove akcije su omogućile drugim zemljama da brzo prilagode svoje mere reagovanja u kontekstu pandemije COVID-19. SZO poziva sve zemlje da slede IHR (2005) i da pokažu globalnu solidarnost u brzoj i transparentnoj razmeni informacija i u zajedničkom odgovoru na Omicron (kao i na sve druge varijante), koristeći zajedničke napore za unapređenje naučnog razumevanja i deljenje iskustava primenom novostečenih naučnih saznanja i sredstava.

Kao što je navedeno u saopštenju SZO, varijanta Omikron ima veliki broj mutacija, od kojih su neke zabrinjavajuće. Preliminarni dokazi ukazuju na povećan rizik od ponovne infekcije ovom varijantom u poređenju sa drugim VOC. Trenutna dijagnostika SARS-CoV-2 polimerazom lančane reakcije (PCR) i dalje je efikasna u otkrivanju ove varijante. Tehnički sažetak o najnovijim informacijama o Omikronu možete pronaći ovde.

Očekuje se da će varijanta Omicron biti otkrivena u sve većem broju zemalja kako nacionalne vlasti pojačaju svoje aktivnosti nadzora i sekvenciranja. SZO pomno prati širenje varijante Omicron, a studije su u toku kako bi se saznalo više o ovim mutacijama i njihovom uticaju na prenosivost, virulenciju, dijagnostiku, terapiju i vakcine. TAG-VE će nastaviti da procenjuje Omicron varijantu, a SZO će saopštiti nove nalaze državama potpisnicama IHR-a i javnosti po potrebi.

Dok su naučna istraživanja u toku da bi se razumelo kako se varijanta ponaša, SZO savetuje sledeće:

• Zemlje treba da nastave da primenjuju pristup zasnovan na dokazima i na riziku kada sprovode mere putovanja u skladu sa IHR-om, uključujući najnovije privremene preporuke koje je generalni direktor SZO izdao 26. oktobra 2021. nakon 9. Komiteta za hitne slučajeve za COVID-19 i kao što je preporučeno u dokumentima SZO o politici i tehničkim razmatranjima za primenu pristupa zasnovanog na riziku međunarodnih putovanja u kontekstu COVID-19 objavljenih u julu 2021.

• Nacionalne vlasti u zemljama polaska, tranzita i dolaska mogu primeniti višeslojni pristup ublažavanju rizika kako bi potencijalno odložili i/ili smanjili izvoz ili uvoz nove varijante. Takve mere mogu uključivati skrining putnika pre putovanja i/ili po dolasku, uključujući korišćenje testiranja na SARS-CoV-2 ili primenu karantina za međunarodne putnike. Ove mere, bez obzira na to, treba da budu definisane nakon detaljnog procesa procene rizika na osnovu lokalne epidemiologije u zemljama odlaska i odredišta, kao i zdravstvenim sistemom i javnim zdravstvenim kapacitetima u zemljama polaska, tranzita i dolaska. Sve mere treba da budu srazmerne riziku, vremenski ograničene i primenjene u pogledu dostojanstva putnika, ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao što je navedeno u IHR-u (2005).

• Opšte zabrane putovanja neće sprečiti međunarodno širenje i predstavljaju težak teret za živote i sredstva za život. Pored toga, oni mogu negativno uticati na globalne zdravstvene napore tokom pandemije destimulišući zemlje da izveštavaju i dele epidemiološke podatke i podatke o sekvenciranju. Sve zemlje treba da obezbede da se mere redovno analiziraju i ažuriraju kada postanu dostupni novi dokazi o epidemiološkim i kliničkim karakteristikama Omikron varijante ili bilo kog drugog VOC.

Sve mere za smanjenje rizika u vezi sa putovanjima treba da budu deo opšte nacionalne strategije reagovanja koja, za VOC, uključuje sledeće, u skladu sa saopštenjem objavljenim 26. novembra 2021:

• poboljšanje nadzora i nastojanja da se sekvencionira kako bi se bolje razumele cirkulišuće varijante SARS-CoV-2, ne samo među putnicima, već i unutar zajednice
• podnošenje kompletnih sekvenci genoma i povezanih metapodataka u javno dostupnu bazu podataka, kao što je GISAID
• prijavljivanje početnih slučajeva/klastera povezanih sa VOC infekcijom SZO kroz mehanizam IHR
• tamo gde postoje kapaciteti i u koordinaciji sa međunarodnom zajednicom, vršenje terenskih istraživanja i laboratorijskih procena kako bi se poboljšalo razumevanje potencijalnih uticaja VOC-a na epidemiologiju i ozbiljnost COVID-19, efikasnost javnih zdravstvenih i socijalnih mera, dijagnostičke metode, imuni odgovor, neutralizacija antitela ili druge relevantne karakteristike
• nastaviti da se kalibrišu nacionalne zdravstvene i socijalne mere u skladu sa promenljivom epidemiološkom situacijom i kapacitetima nacionalnih sistema za smanjenje ukupne cirkulacije COVID-19, uključujući i tačke ulaska, koristeći pristup zasnovan na riziku i naučni pristup.

Od početka izbijanja SARS-CoV-2, SZO prati mere međunarodnih putovanja koje sprovode zemlje i deli ove informacije sa nacionalnim fokalnim tačkama za IHR preko sajta za informacije o događajima (EIS). Od 28. novembra 2021., 56 zemalja je navodno sprovodilo mere za putovanja koje imaju za cilj potencijalno odlaganje uvoza nove varijante. Zemlje treba da nastave da dele svoje obrazloženje javnog zdravlja i relevantne naučne informacije za dodatne zdravstvene mere sa SZO u skladu sa odredbama člana 43 IHR (2005).

Osnovna međunarodna putovanja – uključujući putovanja za hitne i humanitarne misije, putovanja osnovnog osoblja, repatrijacije i transport tereta osnovnih zaliha – treba da budu prioritet u svakom trenutku tokom pandemije COVID-19.

Pored toga, sve putnike treba podsetiti da budu na oprezu u pogledu znakova i simptoma COVID-19, da se vakcinišu kada je red na njih i da se pridržavaju javnih zdravstvenih i socijalnih mera u svakom trenutku i bez obzira na status vakcinacije, uključujući i korišćenje maski na odgovarajući način, poštujući fizičko distanciranje, pridržavajući se dobre respiratorne higijene i izbegavajući prepune i loše provetrene prostore. Osobe koje se osećaju loše ili su u opasnosti da razviju tešku bolest COVID-19 i umru, uključujući osobe starije od 60 godina ili one sa komorbiditetom (npr. bolesti srca, rak i dijabetes), treba savetovati da odlože putovanje.

Nulta Tačka/WHO